Assembly (programozási nyelv)

Innen: Programozás Wiki
(Assembly szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Az assembly a számítógép processzora által használt gépi kódhoz legközelebb eső programozási nyelv. Az assemblyben írt program egy egy utasítása általában a processzor által elvégzett egy-egy műveletnek felel meg. Az eltérő architektúrájú gépek gépi kódja más, emiatt az assembly programok csak egy architektúrán fordíthatók le.

A helló program x86 assembly-ben linuxon
  section .data
  msg db "Hello, World!", 0xa
  len equ $-msg
  section .text
  global main
  main:
  mov edx, len
  mov ecx, msg
  mov ebx, 1
  mov eax, 4
  int 0x80
  mov ebx, 0
  mov eax, 1
  int 0x80

Mivel minden processzorra jelentősen eltérő az assembly nyelv, ezért napjainkban csak akkor nyúlunk erre a szintre, ha

 • tanulmányozni akarjuk alacsony szinten, nincs-e félrefordítás
 • legeslegbelső ciklus kézi optimalizálásával jelentős nyereséget érhetünk el, amire éppen szükségünk is van.

Néhány processzor Assembly kódja[szerkesztés]

Nézzük az alábbi egyszerű C programot és a megfelelő architektúrára fordító gcc-vel fordítsuk le (gcc -S hello.c)

#include <stdio.h>
int main() {
  printf( "Hello, World!\n" );
  return 0;
}

Alább látható a GCC által fordított assembly kód lényegi része:

Intel i386 processzor család AVR8 processzor család ARM processzor család MIPS processzor család
.LC0:
    .string "Hello, World!\n"
    .text
    .p2align 4,,15
.globl main
    .type  main, @function
main:
    pushl  %ebp
    movl  %esp, %ebp
    andl  $-16, %esp
    subl  $16, %esp
    movl  $.LC0, 4(%esp)
    movl  $1, (%esp)
    call  __printf_chk
    xorl  %eax, %eax
    leave
    ret
.LC0:
    .string "Hello, World!"
    .text
.global main
    .type  main, @function
main:
    ldi r24,lo8(.LC0)
    ldi r25,hi8(.LC0)
    rcall puts
    ldi r24,lo8(0)
    ldi r25,hi8(0)
    ret
    .text
    .align 2
    .global main
    .type  main, %function
main:
    stmfd  sp!, {r3, lr}
    ldr   r0, .L3
    bl   puts
    mov   r0, #0
    ldmfd  sp!, {r3, lr}
    bx   lr
.L4:
    .align 2
.L3:
    .word  .LC0
    .align 2
.LC0:
    .ascii "Hello, World!\000"
$LC0:
    .ascii "Hello, World!\000"
    .text
    .align 2
    .globl main
    .ent  main
    .type  main, @function
main:
    .frame $sp,32,$31
    .mask  0x80000000,-4
    .fmask 0x00000000,0
    .set  noreorder
    .set  nomacro
    
    lui   $4,%hi($LC0)
    addiu  $sp,$sp,-32
    sw   $31,28($sp)
    jal   puts
    addiu  $4,$4,%lo($LC0)

    lw   $31,28($sp)
    move  $2,$0
    j    $31
    addiu  $sp,$sp,32

A fent látható kódok eredetije, amit "gcc -S" fordít, kézi optimalizálás után továbbfordítható futtatható állománnyá.