Tömb (adatszerkezet)

Innen: Programozás Wiki
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A tömb talán a legtöbb programozási nyelv által támogatott adatszerkezet. Alapesetben a tömb azonos (bázis) típusú elemek egy sorozatának tekinthető, aminek elemeit a sorszámukon (index) keresztül érhetjük el. A tömb mérete lehet előre - fordítási időben - rögzített (statikus), vagy futás közben változtatható (dinamikus). Ha a tömbelemek nem egy, hanem több - egymástól független - index megadásával címezhetők meg, akkor több dimenziós tömbről beszélünk, amely végső soron tömbök tömbjeinek is felfogható. Az egydimenziós tömböt vektornak, a kétdimenziós tömböt mátrixnak is nevezik. A programozási nyelvekben a tömbindexelést (tömb elemére hivatkozást) általában szögletes - ritkábban gömbölyű - zárójellel jelölik.

Példák[szerkesztés]

C / C++[szerkesztés]

A számozás nullától kezdődik.

Példakód statikus tömbre:

  char arr[20]; 
  arr[17]='t';

Dinamikus tömb:

#include <vector>

// üres tömb
std::vector<int> a;
// az 'a' tömb végére szúr egy 5-ös értéket
a.push_back(5);
// most még egy 42-t is, most tehát (5,42) a tartalma.
a.push_back(42);
// törli a 0. indexű (első) elemet, az 5-öst
a.erase(a.begin()+0);
// a méret most 1, az egyetlen elem pedig a 42
std::cout << a.size() << " " << a[0] << std::endl;

// 12 elemű tömb, minden eleme 0
std::vector<int> b(12);
// 42 elemű tömb, minden eleme 1.7
std::vector<double> c(42,1.7);


Java[szerkesztés]

A számozás nullától kezdődik.

Példakód statikus tömbre:

  String [] arr = { "a", "b", "c" }; 
  arr[2] = arr[1].concat("d");


JavaScript[szerkesztés]

A számozás nullától kezdődik.

Példakód statikus tömbre:

  arr = new Array(1,'a',true);
  arr2 = [1,'a',true];


Pascal[szerkesztés]

A Pascal nyelv jellegzetessége, hogy a tömb indexe egy meghatározott sorszámozott (enumerated) típus értékkészletéből vehet fel értékeket. Szokványos esetekben ez egy egész érték, és az értékkészletet az egész számok egy tartományaként adjuk meg a deklaráció során. Ebből következik, hogy az index akár negatív is lehet!

Egyszerű példakód egy egész indexű statikus tömbre:

  Program tomb;
  Var t:array[1..5]Of Byte;{egy egydimenziós tömb deklarálása}
    i:Byte;{index változó}
  Begin
   {a tömb bejárása lehetséges cikluson keresztül,
   vagy közvetlenül.}
   {For ciklus segítségével}
   For i:=1 to 5 Do Begin
    Write(i,'. elem erteke: ');
    ReadLn(t[i]);
   End;
   {közvetlen hozzáférés}
   WriteLn('A tomb 4. eleme: ',t[4]);
  End.

A fentieknél azonban sokkal összetettebb, a feladathoz jobban illeszkedő, ám a hagyományos - csupán egész indexű - tömbszemlélettel nehezen érthető tömböket is definiálhatunk. A Pascal-ban ugyanis a tömb deklarációja során az indexet sorszámozott típusként(!) definiáljuk, vagy a sorszámozott típus nevét megadva, vagy pedig a típus leírását feltüntetve. Ez utóbbi kétféle lehet:

 • Intervallum (résztartomány) típus az egész illetve karakteres értékekből, pl.
  1..90 {lottószámok}
  -273..1000 {hőmérsékletek az abszolút 0 foktól}
  'A'..'Z' {ASCII nagybetűk}
 • Felsorolt típusok. Ezek a többi típussal nem kombinálható értékeket képviselnek, melyeket a fordító általában 0-tól kezdődő és egyesével növekvő értékként tárol a programban. Pl.
  (alma, korte, szilva) {gyümölcsök}
  (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, szep, okt, nov, dec) {hónapok}
  (HighLevel, LowLevel, ThreeState) {TTL logikai kimenetek állapotai}

A fentieket mind szerepeltethetjük a tömb deklarációjában a szögletes zárójelek között, vagy pedig neveket adhatunk nekik a Pascal típudefiníciós részében, és a típusleírás helyett ezt a nevet tüntejük fel. A Pascal valójában az egész típusokat (ShortInt, Byte, Integer, Word) és a karakteres (Char) típust résztartományként, illetve a Boolean típust felsoroltként előre definiálja az alábbi módokon (Turbo Pascal System Unit-ja):

  type
   ShortInt = -128..127;
   Byte   = 0..255;
   Integer = -32768..32767;
   Word   = 0..65535;
   Char   = #0..#255; {karakteres konstansok}
   Boolean = (false, true);

Így az alábbi tömbdeklarációk mind megengedettek:

  type {itt definiálunk néhány típust a fentiekből}
   Lotto  = 1..90;
   Honap  = (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, szep, okt, nov, dec);
   Kimenet = (HighLevel, LowLevel, ThreeState);
  var {változókat deklarálunk}
   HanyszorHuztak : array[Lotto] of Word;
   HaviAtlag   : array[Honap] of Real;
   Fajsuly    : array[-273..1000] of Double;
   Beirhato    : array['A'..'Z'] of Boolean;
   Impedance   : array[Kimenet] of Real;
   MikorErik   : array[(alma, korte, szilva)] of Honap;
   BUFF      : array[Byte] of Byte; {256 bájtos puffer}
   EBCDIC     : array[Char] of Byte; {kódkonverziós táblához}
   Magyarul    : array[Boolean] of String; {a logikai értékek magyar nevét tárolhatjuk benne}


PHP[szerkesztés]

Ha a PHP tömbjeit hagyományos tömbként használjuk, az index számozása nullától kezdődik.

Példakód:

  $arr = array("alpha","beta"); 
  echo $arr[1]; // beta

A PHP-ban azonban a tömbök rendezett leképzéseket valósítanak meg, ahol is kulcsokhoz értékeket rendelünk. A kulcsokat indexként adjuk meg, és egész értékek mellet bármilyen más adattípus, tehát string is lehet. Egy tömbön belül a tömbelemek értékei - a hagyományos tömböktől eltérően - szintén tetszőleges típusúak lehetnek, és a program futása során a típus is megváltozhat. Az egésztől eltérő kulcsokat már a tömb definíciójánál is megadjuk, és ha a tömbelem értékadásában eddig még nem szerepelt kulcs jelenik meg, akkor a tömb kiegészül egy új elemmel:

  $tomb = array("egy" => "Kati", "ketto" => "Pisti", "harom" => "Zoli"); 
  echo $tomb["harom"]; // Zoli
  $tomb["harom"]=15.6;
  $tomb["tiz"]=84.3;
  echo $tomb["harom"]; // 15.6
  echo $tomb["tiz"];  // 84.3

Python[szerkesztés]

A Python terminológia szerint list (lista), dict (asszociatív tömb, szótár) és tuple (módosíthatatlan lista) típusok léteznek. Mivel nem kell definiálni a bennük szereplő adatok típusát, ezért int,float,string típusokat felváltva írhatunk bele. Sőt még összetett típusokat (list, dict, tuple, complex) is.

Példakód:

  a = ["alpha","beta"] # üres lista is létrehozható, a = [] szintaktikával 
  a.append(45) # bővítés int típussal
  a.append(45.) # bővítés float típussal
  a.append("gamma") # bővítés stringgel

  b = {"alma":"piros", "banan":"sarga"} # asszociatív tömb, üresen deklarálva b = {} lenne
  a.append(b) # ekkor a lista N. eleme egy asszociatív tömb, ami tovább indexelhető a kulcsával.
  print b["banan"]
  print a[5]["banan"] # épp az 5. elemre esik az asszociatív tömb a fenti bővítések okán.
  a.append(21 + 43j) # komplex számot is tárolhatunk.

  print a.pop() # utolsó elem kiemelése és eltávolitása, stack
  print a.pop(0) # első elem kiemelése és eltávolítása, fifo

  c = (4, 5, "alma") # int,int,string értékeket felvevő módosíthatatlan lista, melynek neve tuple.

VB6/VBA[szerkesztés]

Példakód statikus tömbre:

  ' Option base 0 esetén
  Dim arr(2)
  arr(0) = 1
  arr(1) = Date
  arr(2) = "Helló világ"
  '
  Dim arr2(2 To 3)
  arr2(2) = 1
  arr2(3) = Time
  '
  Dim arr3
  arr3 = Array(1, Date, "Helló")
  '
  Dim arr4()
  ReDim arr4(1) 'Kitörölve a tartalmat, ha lenne
  arr4(0) = 0
  arr4(1) = Time
  ReDim Preserve arr4(2) ' Megtartva az eddigi tartalmat
  arr4(1) = "Helló"
  '
  Dim arr5(0)
  arr5(0) = Array(Date, Time)
  arr5(0)(0) = ""
  arr5(0)(1) = Now()


Go[szerkesztés]

A számozás nullától kezdődik.

 var arr [5]int

vagy

 arr := make([]int,5)

vagy

 arr := []int{1,2,3,4,5}

Nem szám típussal indexelt tömböket(map-ek), a 'map' nyelvi elem segítségével valósíthatunk meg.

 arr2 := map[string]int{"str1":1,"str2":2,"str3":3 ... }

egyszerű kiiratás:

 fmt.Printf("%v\n",arr)    // teljes tomb
 fmt.Printf("%v\n",arr[2:3])  // {3,4}

elemenkénti feldolgozás:

 for i,v := range arr2 {
  fmt.Println("%s: %d\n",i,v)
 }